ضوابط و معیارهای گزینش

 ضوابط و معيارهاي حاكم بر گزينش

 

در اجراي ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون گزينش با مباني فقهي ، حسب آراي فقهي حضرت امام خميني(رض) و ولي فقيه اقدام مي گردد.
مشمولين اين دستور العمل كليه داوطلبان، اعم از متقاضيان ورود به خدمت (روزمزد، قراردادي، پيماني، متعهد خدمت، خريد خدمت، كارگري، حق التدريسي، ساعتي و عناوين مشابه) تمديد قرارداد يا پيمان و تبديل وضع تا استخدام قطعي يا ثابت و نيز بورسيه هاي داخل و خارج كشور، مأموريت ثابت خارج از كشور، مأمورين و منتقلين به كليه دستگاههاي مندرج در ماده واحده قانون تسري مي باشند.