ضوابط  عمومي گزينش داوطلبان:

 
 اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 التزام عملي به احكام اسلام
 اعتقاد و التزام به ولايت فقيه ، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي
 عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق
 عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي ، هواداري از احزاب و سازمانها و گروههايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا مي شود مگر آنكه توبه  ايشان احراز شود
 عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر
 عدم اعتياد به مواد مخدر