مدیر هسته گزینش دانشگاه

مدیر گزینش: دکتر ستار کیخاونی-دکترای روانشناسی بالینی-استاد تمام دانشگاه

تعداد اعضا:5 نفر

تعداد کارکنان: 13 نفر