شماره: 23330
1398/03/07
جلسه اول کارگاه آموزشی مدیریت تعارض در حیطه مدیران
جلسه اول کارگاه آموزشی مدیریت تعارض در حیطه مدیران

جلسه اول کارگاه آموزشی مدیریت تعارض در حیطه مدیران در تاریخ 3/10/1398 برگزار شد. این جلسه توسط هسته گزینش دانشگاه با همکاری واحد آموزشی حوزه مدیریت تحول دانشگاه و امور بانوان در محل سالن کنفرانس ستاد دانشگاه تشکیل شد. موضوع این جلسه تأکید بر مدیریت تعارض سازمانی بود که توسط مدرس جناب آقای دکتر کیخاونی (مدیر هسته گزینش و عضو هیئت علمی دانشگاه) ارائه شد.

حق انتشار محفوظ است ©